Nederlandse Draken Club Logo

PRIVACY STATEMENT NEDERLANDSE DRAKENCLUB

30 May 2018 om 22:57

De NDC beschikt over persoonsgegevens van leden, donateurs en zeilers die deelnemen aan evenementen georganiseerd door de NDC.

In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over het omgaan met persoonsgegevens door de NDC.

Leden en donateurs

Leden en donateurs vullen zelf via de website www.dragonclass.nl> lid worden   het digitale aanvraagformulier in voor het lidmaatschap. Het muteren van gegevens en het wachtwoord doen zij ook zelf als ‘gebruiker ‘.

Deelnemers aan evenementen

Deelnemers aan evenementen die geen lid zijn van de NDC vullen eveneens zelf hun persoonsgegevens in op het deelnemersformulier via de website www.dragonclass.nl> Racing > Inschrijven.   Deze gegevens worden apart opgeslagen en blijven voor inschrijvers beschikbaar voor een volgend evenement door middel van een automatische invoer na activering van een inschrijving. De Wedstrijdcommissarissen van het bestuur en de database manager bij de service provider hebben alleen toegang tot deze gegevens.

Service provider

De NDC heeft de persoonsgegevens ‘online’ opgeslagen bij de service provider/host FreshPortal in Kudelstaart. Een medewerker / database manager heeft toegang tot de data in de rol als ’systeembeheerder’ gerelateerd aan www.dragonclass.nl . Het bestuur van de NDC heeft hem, zijn ‘back-up’ en zijn superieur, de directeur-eigenaar van FreshPortal BV, toegang verleend tot de website en dus tot de persoonsgegevens in de rol als ‘beheerder’.

Bevoegde personen

Binnen het bestuur van de NDC zijn de secretaris, de penningmeester, de financieel-administrateur en de wedstrijdcommissarissen gekwalificeerd als ‘beheerder’ van de website en daarmee ook van de persoonsgegevens. Ook is een database deskundige Draakzeiler en lid van de vereniging gevraagd de data van alle leden te rubriceren naar categorie : eigenaar; eigenaar–wedstrijd; gewoon lid ; student of donateur en adviezen te geven over de inrichting van de database. Deze database-adviseur heeft ook de status van ‘beheerder’ en verschaft de secretaris, penningmeester en wedstrijdcommissarissen op hun verzoek specifieke actuele uitdraaien van de database zoals emailadressen, factureringsgegevens, NAW-gegevens voor postzendingen en bellijsten. Deze lijsten worden per email verstuurd en bevinden zich derhalve ook op de persoonlijke PC van de betrokken beheerder(s).

Verklaring van zorgvuldig beheer door beheerders

Op verzoek van het bestuur hebben alle ‘beheerders’, mede gelet op boven genoemde werkwijze, schriftelijk verklaard de persoonsgegevens van de database te zullen bewaken en te respecteren en niet uit handen te geven aan derden, tenzij dit voor administratieve doeleinden is, zoals alert sms-berichten en postzendingen. In geval van sms-alert berichten wordt uitsluitend een lijst van mobiele telefoonnummers doorgegeven aan onze dienstverlener, zonder verdere koppeling van telefoonnummer aan een naam.

Geen bijzondere persoonsgegevens

De NDC beschikt niet over ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens.

Gegevensbeheer oud-leden

Gegevens van oud-leden worden na beëindiging lidmaatschap bewaard om oud-leden te kunnen bereiken voor bijzondere activiteiten. In de database worden zij door de secretaris of penningmeester op ‘niet actief’ gezet na een ontvangen melding of aanleiding daartoe.

Privacy en sociale media

Naast de databasegegevens publiceert de NDC verslagen van activiteiten met foto’s en onderschriften (wie, wat, waar, hoe) via haar website www.dragonclass.nl en via Face Book (Nederlandse Drakenclub).

Bezwaar melden

Leden die bezwaar hebben tegen vermelding van naam bij een foto of andere wensen hebben op het gebied van het beheer van hun persoonsgegevens of het bewaken van hun privacy zoals hier boven beschreven, kunnen dat kenbaar maken aan het bestuur via een email aan info@dragonclass.nl waarna respectering van het ge-uitte bezwaar zal plaatsvinden.

 

Opgemaakt 24 mei 2018 en te bekrachtigen tijdens de e.v. Algemene Ledenvergadering van de NDC, najaar 2018. Gepubliceerd op de website www.dragonclass.nlals nieuws en als submenu onder hoofdmenu “De Draak”.